ఒంటరితనం లో మనసు మా చెడ్డ నేస్తం...వద్దని వారించినా లేదసలు ప్రయోజనం !!@ భారతీయులం

ఒంటరితనం లో మనసు మా చెడ్డ నేస్తం
మాట వినక తనలో తనే రేపె అల్లకల్లోలం
మాటి మాటికీ గతం వైపునకేనా పయనం
వద్దని వారించినా లేదసలు ప్రయోజనం !!@ భారతీయులం

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం