ఏంటో ఈ అనుబందం వర్ణించలేనిది.తన కంటూ ఎవరు లేరు కానీ దిగులుగా ఉన్న కుక్కను ఎంత ప్రేమ తో పలకరిస్తున్నాడు చుడండి.@ {భారతీయులం}

ఏంటో ఈ అనుబందం వర్ణించలేనిది.
ఇది ఎప్పుడూ హడావిడిగా ఉండే జనాలు..ఒకరికొకరు సరిగ్గా నుంచొని మాట్లాడే తీరిక కూడా లేని గజిబిజి కాలం.
ఐతే తన కంటూ ఎవరు లేరు కానీ దిగులుగా ఉన్న కుక్కను ఎంత ప్రేమ తో పలకరిస్తున్నాడు చుడండి.
ఏంటి అని అడిగితే నిన్నటి నుండి ఏమి తినట్లేదు అని అన్నాడు ..దిగులుతో..!  
@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం