నాలుగు మాటల్లో అన్నటు ..నాలుగు చిత్రాలతో చెప్పారు. పెళ్లి బలే !! @ భారతీయులం

పెళ్లి బలే !
నాలుగు మాటల్లో అన్నటు ..నాలుగు చిత్రాలతో చెప్పారు. ! @ భారతీయులం | టోరి కోలే.

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం