మిత్రులారా మీరు రాసేవి వేరొకరు కాపీ కొడుతున్నారని బాద పడుతున్నారా ? రాసేవి వేరొకరు కాపీ చేయకుండా ఉండాలంటే ? @ {భారతీయులం}

మిత్రులారా మీరు రాసేవి వేరొకరు కాపీ కొడుతున్నారని బాద పడుతున్నారా ?
మీ అందరికోసం నాదో చిన్న కిటుకు...
మనము రాసేవి వేరొకరు కాపీ చేయకుండా ఉండాలంటే ?
మీరు ఇలా చేయండి...
Step 1: HTML లేదా LAYOUT > HTML
Step 2:  <body>
Step 3: ఈ కోడ్ ని ondragstart="return false" onselectstart="return false" లో పెట్టాలి.
Step 4: ఇలా కనిపిస్తది కోడ్ పెట్టిన తర్వాత,
<body bgcolor="#FFFFFF" ondragstart="return false" onselectstart="return false">
Step 5: సేవ్ (save) చేయండి.


ఇప్పుడు మీరు రాసే దేనినైన వేరే వాళ్ళు కాపీ చేయలేరు.
నచ్చిందా మిత్రమా ?0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం