గాలి నిన్ను తాకింది,నేల నిన్ను తాకింది..ఏమిటంట నీలోని గొప్ప…@ {భారతీయులం}

గాలి నిన్ను తాకింది,నేల నిన్ను తాకింది..
నేను నిన్ను తాకితేతప్పా …
గాలి ఊపిరయ్యింది, నేల నన్ను నడిపింది..
ఏమిటంట నీలోని గొప్ప…@ {భారతీయులం}  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం