నీ ప్రతి కల నిజం కావాలని...

నేస్తమా..  చిరుగాలి

నీకు జోల పాడుతూ ఉంటే!

వాలిపోయే నీ కను రెప్పల మాటున

కోటి కళలు ఉదయీంచాలని

నీ ప్రతి కల నిజం కావాలని

ఆశిస్తూ...

ఇట్లు

భారతీయులం.

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం