దేవుడే లేడు అని వాదిస్తారు కొందరు...మరి కొన్ని తరతరాల నాటి నుండి కాశి లో ఈ పూజలు ఎవరికోసం.నీరు ఎక్కడ నుండి వస్తుందో చెప్పలేరు ఎవ్వరూ !మా గంగాహారతులు.@ {భారతీయులం}

దేవుడే లేడు అని వాదిస్తారు కొందరు...
మరి కొన్ని తరతరాల నాటి నుండి కాశి లో ఈ పూజలు ఎవరికోసం.
దువుడు లేడు కానీ ఏదో ఒక మాయ మాత్రం ఉంది కదా...! ఈ సృష్టి ని ఇంత అందంగా చేసింది ఆ మాయే. 
దానిని కొందరు దేవుడు అని కొలుస్తారు కొందరు ఏదో సైన్సు అని అంటారు....
ఎంత సైన్సు అయినా దాని రహస్యం తెలియనంతవరకు అది పెద్ద సమస్య ..తెలిసాక ఇంతేనా అనిపించే మన స్వబావం.
కనిపించే దేవుడు ఆ సూర్యుడు ...సూర్యుడే లేనిది లోకం ఎక్కడిది ?
తరతరాలు కాదు కదా...ఎప్పటికి నీకు మేము ఇచ్చే మా హారతులు...గంగా ఎండిపోవడం అసాద్యం ! నీరు ఎక్కడ నుండి వస్తుందో చెప్పలేరు ఎవ్వరూ !
అందుకో మా గంగాహారతులు.@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం