ఇది తెలుసా మీకు ? ఈ పండుగ తెలుగు వారికి తెలుగు సంవత్సరము ప్రకారముగా తొలి పండుగ.ఉగాది శుభాకాంక్షలు అందరికి. @ {భారతీయులం}

ఇది తెలుసా మీకు ?
ఈ పండుగ తెలుగు వారికి తెలుగు సంవత్సరము ప్రకారముగా తొలి పండుగ.
ఈ పండుగ ప్రతీ సంవత్సరము చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజున వస్తుంది...
నందన నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు అందరికి. @ {భారతీయులం}  

1 comments

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం