సుడిగుండం లో నీటి వలయాలేందుకు ?...సూర్యుని వేడికి కాంతి కిరనాలేందుకు ? @ {భారతీయులం}

సుడిగుండం లో నీటి వలయాలేందుకు ?...సూర్యుని వేడికి కాంతి కిరనాలేందుకు ? @ {భారతీయులం} 
--

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం