శుభోదయం అంటూ లేచిన వెంటనే ..మెసేజ్ చేస్తుంది @ {భారతీయులం}

శుభోదయం అంటూ లేచిన వెంటనే ... మెసేజ్ చేస్తుంది తెలిసిన అమ్మాయి. తన తరపున అందరికి శుభోదయం చెప్పమంది.
"శుభోదయం భారతీయులం."  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం