క్రికెట్ ..ఇదో పిచ్చి ప్రేమ. గల్లి నుండి ఢిల్లీ వరకు...జాతీయ క్రీడ తెలియక పోయినా క్రికెట్ తెలియని వాడు లేడు. @ {భారతీయులం}

క్రికెట్ ..ఇదో పిచ్చి ప్రేమ. గల్లి నుండి ఢిల్లీ వరకు...జాతీయ క్రీడ తెలియక పోయినా క్రికెట్ తెలియని వాడు లేడు. @ {భారతీయులం}

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం