ముక్కలైన మనుసు లో నిలిచి వుంటావు నీవు ...! @ భారతీయులం

ముక్కలైన మనుసు లో నిలిచి వుంటావు నీవు ...! @ భారతీయులం | మా శేఖర్ అన్నయ కవిత్వం ...మీ కోసం.

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం