భూమిపై పగలు రాత్రి సమయాలు సరిసమానంగా ఉండే రోజు. @ {భారతీయులం}

భూమిపై పగలు రాత్రి సమయాలు సరిసమానంగా ఉండే రోజు. @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం