ప్రకృతిని గుప్పిట బంధించమే కలియుగాంతం .!! @ {భారతీయులం}

కలియుగం అంతం ప్రారంభం అయ్యింది. కృతయుగం ఆరంభం ప్రారంభం అయ్యింది. !
పర్యావరణను దెబ్బ తీయడమే కలియుగాంతం. ప్రకృతిని గుప్పిట బంధించమే కలియుగాంతం .!! @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం