అమ్రిత్సర్ లో దేవుని సేవ...లో పాల్గొని సేవ చేస్తున్న ఓహ్ బుడతడు.(చంటోడు) @ భారతీయులం

అమ్రిత్సర్ లో దేవుని సేవ...లో పాల్గొని సేవ చేస్తున్న ఓహ్ బుడతడు.(చంటోడు) @ భారతీయులం

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం