భరత మాత నీకు మా వందనం. @ {భారతీయులం}

ఈ భరత మాత చిత్రం చూసి ఎన్ని రోజులు అయిందో...ఎప్పుడో చిన్నపుడు చూసాను.
నేను మెచ్చే చిత్రం ఎప్పటికి.
భరత మాత నీకు మా వందనం. @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం