నీటి విలువ తెలియని వారికి తెలపండి.@ 'భారతీయులం'

మంచి నీళ్ళు దొరకని గ్రామాలూ ఇంకా ఉన్నాయి...దయచేసి నీటి విలువ తెలుసుకుందాం ..వృధా చేయకండి.
నీటి విలువ తెలియని వారికి తెలపండి.@ 'భారతీయులం'

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం