అనుకోవడం ఆలోచించడం చాలా సులువు...కానీ ఆచరణ లో పెట్టడం కష్టం తో కూడినది.ఈరోజు తెలుగు లో మాట్లాడాలి. ఎలాగైనా అనుకున్నంత సులువు కాదు సుమా ! @ {భారతీయులం}

అనుకోవడం ఆలోచించడం చాలా సులువు...కానీ ఆచరణ లో పెట్టడం కష్టం తో కూడినది.
ఈరోజు తెలుగు లో మాట్లాడాలి. ఎలాగైనా 
ఏమరాయాలి ఎలా రాయాలి. ? ఎలా ఎలా ?
అనుకున్నంత సులువు కాదు సుమా ! @ {భారతీయులం}  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం