నీ జ్ఞాపకాలే నా ప్రాణం.. నీ జ్ఞాపకాల తోనే నా ప్రయాణం..! @ {భారతీయులం}

నీ జ్ఞాపకాలే నా ప్రాణం..
నీ జ్ఞాపకాల తోనే నా ప్రయాణం..! @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం