సిరిమల్లెలా నవ్వుతూ విరిజల్లులే రువ్వుతూ..! తెలుగు వెలుగులా రావే ప్రగతి పరిమళం నీవే..!! @ {భారతీయులం}

సిరిమల్లెలా నవ్వుతూ విరిజల్లులే రువ్వుతూ..! 
తెలుగు వెలుగులా రావే ప్రగతి పరిమళం నీవే..!! @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం