హాయిగా బజ్జోండి మిత్రులారా! శుభ రాత్రి..!!

కలతలు అన్ని మరచి..
అందమైన కలలు కంటూ..
హాయిగా బజ్జోండి మిత్రులారా! శుభ రాత్రి..!! 
@ "భారతీయులం" --

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం