భారతీయ సంస్కృతిలో నమస్కారానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. హాయ్ హలో నుండి నమస్కారం పద్దతిని పాటిద్దాం. @ {భారతీయులం}

భారతీయ సంస్కృతిలో నమస్కారానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. హాయ్ హలో నుండి నమస్కారం పద్దతిని పాటిద్దాం. @ {భారతీయులం}

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం