చీర మీద నున్న ప్రేమ బర్త మీద లేదు ...బలే నిజాలు చెప్పే బొమ్మలు. @ {భారతీయులం}

యాండి !! ఆ చుక్కల చిరంటే నాకు ప్రాణం అండి..!
చీర మీద నున్న ప్రేమ బర్త మీద లేదు ...బలే నిజాలు చెప్పే బొమ్మలు. @ {భారతీయులం}

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం