"జీవితం ఒక సుందరమని కలగన్నాను , మెలకువవొచి చూస్తే అది స్వప్నమని తెలిసి నవ్వుకున్నాను .." మిత్రులందరికీ శుభోదయం !!! @ {భారతీయులం}

"జీవితం ఒక సుందరమని కలగన్నాను , మెలకువవొచి చూస్తే అది స్వప్నమని తెలిసి నవ్వుకున్నాను .." మిత్రులందరికీ శుభోదయం !!! @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం