ఓహ్ చేతికి సెలైన్ ..మరో చేతికి కలం.పదో తరగతి పరీక్షకు హాజరైన అమ్మాయి.@ {భారతీయులం}

ఓహ్ చేతికి సెలైన్ ..మరో చేతికి కలం.పదో తరగతి పరీక్షకు హాజరైన అమ్మాయి.@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం