ఎప్పుడు హడావిడే కనీసం...ఓహ్ చిరునవ్వు పెదవులు చేరే వరకు కూడా ఆగలేని గజిబిజి కాలం.! ఏంటో ఈ హడావిడి..ఎందుకొరకో దేనికోరకో ..! @ {భారతీయులం}

ఎప్పుడు హడావిడే కనీసం...ఓహ్ చిరునవ్వు పెదవులు చేరే వరకు కూడా ఆగలేని గజిబిజి కాలం.!
కళ్ళు కళ్ళు కలిసాయి..కొంచుం దూరం లో ఉన్న అమ్మాయి తో..దూరం నుంచే కలయికలు కలిసాయి ...కాని ఆ నవ్వు మొహం లో నుంచి పెదవులు చేరే వరకు వేచి ఉండే సమయం లేదు ! ఇంతలో దిగి వెల్లిపోవాల్సివచింది. ఇది గజి బిజీ కాలం. ఏంటో ఈ హడావిడి..ఎందుకొరకో దేనికోరకో ..! @ {భారతీయులం}  

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం