గమనించావా ? నువ్వు నడిచివచ్చిన దారి నీ పాదాల కింద ఉంది.@ "భారతీయులం"

గమనించావా ? నువ్వు నడిచివచ్చిన దారి నీ పాదాల కింద ఉంది. మిగతాది, ఇంకాసేపట్లో నీ పాదాల కిందకి చేరుతుంది. నువ్వు చేయాల్సిందల్లా నడవటమే. @ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం