ప్రేమ...ఈ పదం తెలియని వాళ్ళు లేరు.మా చిన్ననాటి ప్రేమ పెరిగి యవ్వనం దాకా సాగి వ్రుదాప్యం వరకు చేరి చివరకు..ఒకటై పోయింది లోకం నుండి దూరంగా.! @ {భారతీయులం}

ప్రేమ...ఈ పదం తెలియని వాళ్ళు లేరు.
ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ప్రతీ ఒక్కరు తమ జీవితం లో ఈ పదం కి చోటు లేక పోదు.
మనిషి ఎలాగైతే వివిధ దశలు దాటుకొని వస్తాడో...
అలాగే నిజమైన ప్రేమ పుట్టినతర్వాత ...అది అన్ని దశలను దాటి చివరిదాకా నిలుస్తది అని అద్బుతంగా చూపించాడు.
ఓహ్ విత్తనం లాగే ప్రేమ...విత్తనం పెరిగి వృక్షం ఐ ఏండి పోయింది..అలాగే మా చిన్ననాటి ప్రేమ పెరిగి యవ్వనం దాకా సాగి వ్రుదాప్యం వరకు చేరి చివరకు..ఒకటై పోయింది లోకం నుండి దూరంగా.! @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం