పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్ళికూతురు..పట్టాభి రామయ్య పరంధాముడు..శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు @ “భారతీయులం”

పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్ళికూతురు
    పవమాన సుతుడు పాదాలు పట్టగా
        పట్టాభి రామయ్య పరంధాముడు
శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు @ "భారతీయులం" 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం