ఈరోజు మనం వృధా గా పోయే ప్రతి నీటి బిందువను కాపాడుకో గలిగితే చాలు...ఎంతో మేలు చేసినవారమవుతాం రేపటి రోజులకు @ {భారతీయులం}

ఈరోజు మనం వృధా గా పోయే ప్రతి నీటి బిందువను కాపాడుకో గలిగితే చాలు...ఎంతో మేలు చేసినవారమవుతాం రేపటి రోజులకు. ప్రపంచ జల దినోత్సవం సందర్బంగా నీటి విలువ తెలుపుదాం. @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం