సృష్టికి మూలం అమ్మ.మహిళలందరికీ ...మహిళా దినోచ్చవ శుభాకాంక్షలు.@ "భారతీయులం"

సృష్టికి మూలం అమ్మ.
సృష్టి ని చేసిన త్రిమూర్తులను కూడా కన్న ది అమ్మే.
మహిళలందరికీ ...మహిళా దినోచ్చవ శుభాకాంక్షలు.@ "భారతీయులం"

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం