“శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామె మనోరమే, సహస్ర నమ తత్తుల్యం రామ నామ వరననే రామ నమ వరనన ఒం నమ ఇతి “ శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు.@ {భారతీయులం}

"శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామె మనోరమే,
సహస్ర నమ తత్తుల్యం రామ నామ వరననే
రామ నమ వరనన ఒం నమ ఇతి "                       
అంటూ విశ్వనాధుడైన పరమశివుడే రామ నామము యొక్క విశిష్టతను మనకు తెలిపి,ఆయన పాద పద్మములే మన అందరికి శరణము అని ఉపదేశించినారు.
"రామ కోదండ రామ కల్యాణరామ
రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి "
అంటూ రామ నామ మహత్యమును తెలిపి శరణాగతి మార్గమును మనకు అందించారు త్యాగరాజ స్వామి.
"శ్రీరామ చరణమే పల్లవై సాగింది ఆనాడూ..
  పాటగా మిగిలిందీ ఈనాడు.."
శ్రీ రామ రక్ష ని మించినది  ఏది లేదు.
శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు.@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం