హైటెక్ రామవతారం.! లక్ష్మణా ! సి లోన్ ట్యూన్ చెయ్ ! సీత వార్త లేమైనా..తెలుస్తాయేమో..! @ {భారతీయులం}

హైటెక్ రామవతారం.!
లక్ష్మణా ! సి లోన్ ట్యూన్ చెయ్ ! సీత వార్త లేమైనా..తెలుస్తాయేమో..!
ఈ కాలం లో మన రాముడు తిరిగి జన్మిస్తే ..బహుశా ఇలా చేసే వాడు ఏమో కదా.
ఇది ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదు..ఇవి ౧౯౮౩ లో ఆంధ్రజ్యోతి లో వచ్చిన సురేఖా గారి చిత్రాలు.@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం