నీవు ఇంటికి పయనమవ్వాల్సిన సమయం. "శుభసాయంత్రం మిత్రులందరికీ."

నీవు ఇంటికి పయనమవ్వాల్సిన సమయం.
" శుభసాయంత్రం మిత్రులందరికీ ."
@ "భారతీయులం" 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం