అతని గురుంచి చెప్పనవసరం లేదు ? తెలియని వారు లేరు ...తన బొజ్జ నిండా ఉన్న పాటలతో ..కమ్మని స్వరం తో.. @ {భారతీయులం}

అతని గురుంచి చెప్పనవసరం లేదు ? తెలియని వారు లేరు ...
తన బొజ్జ నిండా ఉన్న పాటలతో ..కమ్మని స్వరం తో మమల్ని ఆనందపరిచే మా బాలు.@ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం