ఎగురుతున్న జండా మనది అంటూ..!! ఓహ్ చిన్నారి...! @ భారతీయులం.

భారత దేశం మేద ప్రేమ..ఇలా చెప్తున్న ఓహ్ చిన్నారి...! 
తన ప్రేమ ను ...ఎలా తెలపాలో తెలియక ఇలా పోస్టర్స్ అతికించుకొని చెప్తుంది.
దేశం మనది ..బాష మనది ...ఎగురుతున్న జండా మనది అంటూ..!! @ భారతీయులం.

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం