ప్రపంచంలో కెల్లా చిన్న మహిళ గా గిన్నీస్ రికార్డ్స్ లో చేరింది తన పేరు. తన ఎత్తు 2ft. @ {భారతీయులం}

తన పేరు జ్యోతి నాగపూర్ నివాసి..తను ప్రపంచంలో కెల్లా చిన్న మహిళ గా గిన్నీస్ రికార్డ్స్ లో చేరింది తన పేరు. తన ఎత్తు 2ft. @ {భారతీయులం} 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం