కైలాషుని దేవాలయము ఎల్లోరా వద్ద. (1880). @ భారతీయులం

కైలాషుని దేవాలయము ఎల్లోరా వద్ద. (1880). @ భారతీయులం
ఎంత పెద్దది గా ఉన్నదో ...!

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం