15243 మంది ఒక్కేచోట కలిసి జాతీయ గేయం పాడిన వేల. ఇది గిన్నిస్స్ రికార్డ్స్ లో చేరింది. @ {భారతీయులం}

15243 మంది ఒక్కేచోట కలిసి జాతీయ గేయం పాడిన వేల. ఇది గిన్నిస్స్  రికార్డ్స్ లో చేరింది. @ {భారతీయులం} | HeyIndia (IamProudToBeAnIndian) 

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం