ఎందాకా నీ పయనం దరిచేరని ఈ చలనం
అంటే ఎమంటుందో గాలిపటం
చెప్పదుగా ఏ వివరం గగనంలో సంచారం
ఉందా ఉందనుకుందాం ఓ గమ్యం
ఆగేందుకు వీలుందా ఆ వేగంలో
సాగేందుకు దారుందా ఆకాశంలో
బదులేదైనా చెబుతుందా ఏకాంతం
ఎందాకా నీ పయనం దరిచేరని ఈ చలనం
అంటే ఎమంటుందో గాలిపటం

వేడుకేదో వేదన ఏదో అర్థమవని ఆరాటం
వెన్ను తట్టి చూపిస్తుందా తగు బాట
ముచ్చటేదో ముచ్చె

0 comments:

Post a Comment

పాఠకులందరికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు.ఇట్లు - భారతీయులం